Kết quả xét cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học sinh viên trong đợt xét Học kỳ 3 năm học 2022-2023

30/11/2023 - Lượt xem: 9798

Nhà trường ban hành thông báo số 277/TB-NTT ngày 30/11/2023 về kết quả xét cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học sinh viên trong đợt xét Học kỳ 3 năm học 2022-2023