Kết quả xét học vụ học kỳ 2 năm học 2021-2022

18/08/2022 - Lượt xem: 6046

THÔNG BÁO số 165/TB-NTT ngày 18/8/2022

Kết quả xét và xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2021-2022

 

     Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-NTT ngày 04/01/2022 của Hiệu trưởng trường về việc xét và xử lý học vụ năm học 2021-2022; Căn cứ kết quả dự kiến xét học vụ học kỳ 2 năm học 2021-2022 đã được phòng Quản lý đào tạo công bố; sau khi có ý kiến phản hồi của người học và Khoa/ Viện đến hết ngày 16/8/2022;

     Hiệu trưởng trường thông báo kết quả chính thức xét và xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2021-2022, theo đó trường hợp bị cảnh báo kết quả học tập: Điểm trung bình học kỳ 2 đạt dưới 1.00; sinh viên không đăng ký học tập trong học kỳ mà không có lý do chính đáng, cụ thể như sau:

     1/ Danh sách sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập của học kỳ 2 năm học 2021-2022 và xử lý buộc thôi học sinh viên thuộc diện đã bị cảnh báo kết quả học tập tại học kỳ 1 năm học 2021-2022 tiếp tục bị cảnh báo kết quả học tập ở học kỳ 2 năm học 2021-2022, đồng thời không có dữ liệu đăng ký học tập tại học kỳ 3 năm học 2021-2022.

     2/ Danh sách sinh viên bị tạm đình chỉ học tập - lý do bị cảnh báo kết quả học tập của học kỳ 2 năm học 2021-2022 và một số học kỳ khác (không liên tiếp), đồng thời không có dữ liệu đăng ký học tập tại học kỳ 3 năm học 2021-2022.

     3/ Danh sách sinh viên buộc thôi học - lý do quá thời hạn đào tạo.

     4/ Danh sách sinh viên buộc thôi học - lý do quá thời hạn bảo lưu.

     (Sinh viên đăng nhập hệ thống cổng thông tin người học để xem kết quả nếu có hoặc tại Khoa/ Viện quản lý sinh viên).

     Sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập chưa bị buộc thôi học phải có biện pháp kịp thời nhằm cải thiện kết quả học tập: xây dựng kế hoạch học tập nghiêm túc, khoa học; ưu tiên đăng ký học trả nợ, cải thiện các học phần điểm thấp; không đăng ký quá nhiều tín chỉ trong học kỳ; cần thiết phải nhờ tới sự tư vấn, hỗ trợ của cố vấn học tập,... Đối với các trường hợp sinh viên đang học không thể tiếp tục theo học phải có đơn nghỉ học tạm thời hoặc nghỉ học theo đúng quy chế đào tạo.

     Hiệu trưởng trường đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã ban hành; sinh viên có liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này./.