Thông báo đăng ký học tập ngành học thứ hai

28/01/2022 - Lượt xem: 1686

THÔNG BÁO

Về việc triển khai đăng ký học tập ngành học thứ hai trình độ đại học

 

       Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ đại học của trường Đại học Nguyễn Tất Thành; Quyết định số 98/QĐ-NTT ngày 28/01/2022 của Hiệu trưởng Trường về công bố danh mục học phần thuộc chương trình liên thông ngành Ngôn ngữ Anh trình độ đại học của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, và các Quyết định ban hành chương trình đào tạo của Trường; Hiệu trưởng Nhà trường thông báo triển khai đăng ký học tập ngành học thứ hai trình độ đại học của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành như sau:

       1. Đối tượng đăng ký học ngành thứ hai

       1.1 Ngành Ngôn ngữ Anh

       a) Sinh viên đang theo học và được xếp trình độ năm thứ hai của ngành đại học thứ nhất (khác ngành Ngôn ngữ Anh) tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

       b) Học viên cao học các ngành thuộc trường Đại học Nguyễn Tất Thành (thực hiện theo chương trình tuyển sinh và đào tạo liên thông từ ngành học trình độ đại học mà học viên đã hoàn thành).

       1.2 Các chương trình xuyên ngành

       Sinh viên có nguyện vọng đăng ký học tập ngành học thứ hai thuộc các chương trình xuyên ngành tương ứng như sau:

STT

Ngành học thứ nhất

Ngành học thứ hai - Chương trình xuyên ngành

(Tên chuyên ngành/ ngành)

Văn bằng ngành thứ hai

1

Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành Kinh tế số/

Ngành Công nghệ thông tin

Cử nhân

Chuyên ngành Quản trị công nghệ sinh học/

Ngành Công nghệ sinh học

Cử nhân

2

Tài chính - Ngân hàng

Chuyên ngành Công nghệ tài chính/

Ngành Công nghệ thông tin

Cử nhân

3

Công nghệ sinh học

Chuyên ngành Công nghệ tin sinh học/

Ngành Công nghệ thông tin

Cử nhân

Chuyên ngành Quản trị công nghệ sinh học/

Ngành Quản trị kinh doanh

Cử nhân

4

Công nghệ thông tin

Chuyên ngành Công nghệ tài chính/

Ngành Tài chính - Ngân hàng

Cử nhân

Chuyên ngành Công nghệ tin sinh học/

Ngành Công nghệ sinh học

Cử nhân

Chuyên ngành Du lịch số/

Ngành Du lịch

Cử nhân

Chuyên ngành Kinh tế số/

Ngành Quản trị kinh doanh

Cử nhân

5

Du lịch

Chuyên ngành Du lịch số/

Ngành Công nghệ thông tin

Cử nhân

       Ghi chú: Các chương trình xuyên ngành đã được Nhà trường xây dựng và ban hành chương trình đào tạo riêng trên cơ sở công nhận và xét chuyển các học phần mà sinh viên đã hoàn thành ở chương trình ngành học thứ nhất.

       1.3 Các ngành học khác

       a) Đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên, các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, sinh viên phải đảm bảo các điều kiện trúng tuyển của năm tuyển sinh tương ứng và các quy định chung của Nhà trường.

       b) Sinh viên có thể đăng ký học thêm ngành học thứ hai trình độ đại học đối với tất cả các ngành đào tạo còn lại theo quy định chung của Trường.

       2. Điều kiện được đăng ký, học tập và tốt nghiệp ngành thứ hai

       - Sinh viên đang theo học và được xếp trình độ năm thứ hai của ngành đại học thứ nhất có nhu cầu học ngành thứ hai và còn đủ thời gian đào tạo để hoàn thành cả 02 chương trình; đồng thời đáp ứng 01 trong 02 điều kiện sau:

       + Điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên và đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng của chương trình ngành học thứ hai trong năm tuyển sinh;

       + Điểm trung bình tích lũy xếp loại trung bình và đáp ứng điều kiện trúng tuyển của chương trình ngành học thứ hai trong năm tuyển sinh.

       - Sinh viên đang học và được xếp trình độ năm thứ hai của ngành học thứ nhất trình độ đại học.

       - Thời gian tối đa được phép học là thời gian tối đa quy định cho chương trình ngành thứ nhất.

       - Sinh viên chỉ được tiếp tục học tập ngành thứ hai khi đạt điểm trung bình tích luỹ của chương trình ngành thứ nhất từ mức trung bình trở lên hoặc không thuộc diện cảnh báo kết quả học tập. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu này, sinh viên phải dừng học chương trình ngành thứ hai ở học kỳ tiếp theo.

       - Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình ngành thứ hai nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp chương trình ngành thứ nhất và đã đăng ký muộn nhất 02 năm trước thời điểm xét tốt nghiệp chương trình ngành thứ hai.

       3. Thủ tục đăng ký và chương trình học

       - Sinh viên, học viên thực hiện việc đăng ký học tập chương trình ngành học thứ hai theo hướng dẫn của Phòng Quản lý Đào tạo.

       - Chương trình học ngành thứ hai_Ngôn ngữ Anh thực hiện theo danh mục học phần ban hành kèm theo Quyết định số 98/QĐ-NTT ngày 28/01/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường.

       Hiệu trưởng giao Phòng Quản lý Đào tạo chủ trì phối hợp với các Khoa/ Viện quản lý sinh viên thông báo chi tiết, hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết đơn đăng ký học tập của sinh viên, học viên; tổng hợp các nội dung phát sinh trình Hiệu trưởng xem xét giải quyết.

-------

Chi tiết xem Thông báo số 30/TB-NTT ngày 28/01/2022 của Hiệu trưởng.