Thông báo kế hoạch xét và xử lý học vụ năm học 2022 - 2023

06/03/2023 - Lượt xem: 6979

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21 /TB-NTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc xét và xử lý học vụ năm học 2022-2023

        Căn cứ Quy chế đào tạo đại học, đại học liên thông hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ban hành kèm theo Quyết định số 369/QĐ-NTT ngày 30/3/2021, Quyết định số 98/QĐ-NTT ngày 15/3/2018, Quyết định số 859/QĐ-NTT ngày 26/7/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Tất Thành;

        Xét điều kiện thực tế giảng dạy - học tập, Hiệu trưởng Nhà trường thông báo kế hoạch xét và xử lý học vụ năm học 2022-2023 như sau:

        1. Nội dung xét theo quy định

        1.1 Cảnh báo kết quả học tập

        Sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập trong các trường hợp sau đây:

        a) Đăng ký học không đủ tối thiểu 10 tín chỉ trong học kỳ mà không có lý do chính đáng;

        b) Điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học; dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo, hoặc sinh viên không đăng ký học tập trong học kỳ mà không có lý do chính đáng;

        c) Điểm trung bình chung tích luỹ đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất; dưới 1,40 đối với sinh viên năm thứ hai, dưới 1,60 đối với sinh viên năm thứ ba, dưới 1,80 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khoá;

        d) Tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khóa học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ hoặc số tín chỉ của các học phần bị điểm F trong 01 học kỳ vượt quá 09 tín chỉ.

        1.2 Buộc thôi học

        Sinh viên bị buộc thôi học nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

        a) Có số lần cảnh báo kết quả học tập 02 lần liên tiếp

        b) Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại Trường. Thời gian tối đa cho mỗi chương trình bằng 02 (hai) lần thời gian thiết kế cho chương trình đó.

        c) Bị kỷ luật lần thứ 02 vì lý do thi hộ hoặc nhờ người thi hộ.

        2. Kế hoạch xét và xử lý học vụ năm học 2022-2023

        Nhà trường áp dụng xét các điều kiện sau:

        2.1 Điều kiện xét

        a) Cảnh báo kết quả học tập xét theo quy định Mục 1.1

        b) Buộc thôi học xét theo quy định nêu tại Mục 1.2

        2.2 Thời điểm xét năm 2022 dự kiến

        a) Đợt 1: bắt đầu đợt xét từ tháng 03/2023

        a) Đợt 2: bắt đầu đợt xét từ tháng 07/2023

        b) Đợt 3: bắt đầu đợt xét từ tháng 11/2023

        Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị các đơn vị, sinh viên có liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung Kế hoạch này. Giao phòng Quản lý Đào tạo tổng hợp trình Ban Giám hiệu xem xét giải quyết các vấn đề phát sinh./.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

(đã ý)

TS. Nguyễn Lan Phương