Thông báo về việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên trình độ đại học hình thức đào tạo liên thông đã được xét tốt nghiệp và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 8 năm 2023 (đợt 2 năm 2023)

01/11/2023 - Lượt xem: 1590

Nhà trường ban hành Thông báo số 248/TB-NTT ngày 01/11/2023 về việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên trình độ đại học hình thức đào tạo liên thông đã được xét tốt nghiệp và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 8 năm 2023 (đợt 2 năm 2023)