Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 (Đợt 2 năm 2023)

15/11/2023 - Lượt xem: 17864

Nhà trường thông báo số 254/TB-NTT ngày 03/11/2023 về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 (Đợt 2 năm 2023)