Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 3 năm học 2023 - 2024 (Đợt 3 năm 2023)

19/03/2024 - Lượt xem: 31745

Nhà trường ban hành Thông báo số 39/TB-NTT ngày 29/02/2024 về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 3 năm học 2023 - 2024 (Đợt 3 năm 2023)