Thông báo về việc lịch phát chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên hệ chính quy và sinh viên chương trình chuẩn quốc tế thuộc Viện Đào tạo Quốc tế NIIE trình độ Đại học khóa 2019, 2020, 2021 (từ ngày 13/11/2023 đến ngày 15/12/2023)

10/11/2023 - Lượt xem: 1818

Nhà trường ban hành Thông báo số 260/TB-NTT ngày 10/11/2023 về việc lịch phát chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên hệ chính quy và sinh viên chương trình chuẩn quốc tế thuộc Viện Đào tạo Quốc tế NIIE trình độ Đại học khóa 2019, 2020, 2021 (từ ngày 13/11/2023 đến ngày 15/12/2023)