Thông báo về việc mở lớp và tổ chức đăng ký học phần bổ sung đợt 2 năm 2023

12/01/2024 - Lượt xem: 8584

Nhà trường ban hành thông báo số 14/TB-NTT ngày 12/01/2024 về việc mở lớp và tổ chức đăng ký học phần bổ sung đợt 2 năm 2023