Thông báo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ 2 đáp ứng chuẩn đầu ra - đợt thi ngày 10/10/2023

13/09/2023 - Lượt xem: 4563

Nhà trường ban hành thông báo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ 2 đáp ứng chuẩn đầu ra - đợt thi ngày 10/10/2023

Mẫu phiếu đăng ký dự thi: tải về