Tổ chức thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ 2 đáp ứng chuẩn đầu ra - năm 2022

18/10/2022 - Lượt xem: 1321

Nhà trường thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ 2 đáp ứng chuẩn đầu ra - năm 2022

Xem nội dung Thông báo số 209/TB-NTT ngày 17/10/2022 tại đây.

Phiếu đăng ký xem và tải về tại đây